Arielle B Cruz
Independent Multimedia Artist

Personal Journal


Brainless Entertainment
Paálam, Pananaw

Sa lupaing maaraw, pagpapála ang ulap,
sagang sa balát ng mga taong masikap.
Pero 'di lahat ng masisikap ay mabúti.
May masisikap din na masamâ sa hulí.
Kunukubli ng mga ulap sa liwanag.

Sa pagsápit ng gabí, dumidilim ang alapaap,
natutuyo ang pawis, lumulútang ang pangarap.
May mga demonyo ding kumakáin ng buhay,
gumagalaw sa anino't kawalan ng kulay—
hinahálo ang bangungot sa mga panaginip.

Paálam, pananaw. Ninákaw ka ng Langit
bilang tugon sa lahat ng mga awit
ng mga taong ang isip ay maliit.