Main Article View

Mga Káragdágang Katagâ

Published: 14 June 2019

Naghíhintay ka ba ng mga karagdágang katagâ
na lumitáw at tumalón mula sa mga páhinang ito?
Andiríto lang ako, nakangití pa din sa kawalán
sapagka't nasulyapan na naman kita.

Kanina.

Ako'y handá nang makipagbakbákan sa entabládo.
Nanánabík, nangángambá, naíinip, tinátanto
kung hanggáng saán ba aábot ang dasál sa púso
at mga salitáng insinaúlo mulá pa kahápon.

Mámayâ.

Sa pagsápit ng dilím.
Sa ilálim ng mga ílaw.
Ang áking isísigaw ay ikáw.

Ibúbulyáw sa kaloób-loóban ng áking dibdib—
hángin, pangárap, at panagínip na pinagsánib
hanggá't sila'y lumábas sa aking bibíg
bílang mga títik ng mga awíting paúlit-úlit

—na biníbigkás para sa iyo.