Main Article View

Búkas, Ako'y Aáwit

Published: 13 June 2019

Isang león sa harap ng áraw.
Hindi man kita nátanaw ngayón,
hagkan ko ang ala-alang ibinaón
ng isang panagínip kahápon.

Búkas, ako'y aáwit.

Pumiyók man at sumábit sa pagkantá,
alam mong ikaw lámang ang áking makikíta
sa pagpikít nang áking mga matá sa pagbírit
at pag-abót sa mga ligáw na nóta.

Hindi mo man márinig ang mga hímig
na áking isísigáw nang malakás at maligálig,
huwag kang makakalímot sa isang pag-íbig
na dala ng lángit sa pagbúhos ng ulán.

Ikáw ang lúlan ng áking bágâ.
Ikáw ang tíbay ng áking sikmúrâ.
Ikáw ang tumátakbó sa áking díwâ.
Ikáw lámang—

—ang áking áawítan kapág
búkas ako'y umáwit.